Wat geloven wij?

 

  

Wij vinden het fijn als gasten zich welkom voelen in onze groep en je zult je thuis voelen als jij jezelf  kunt vinden in onderstaande punten.

 

Als wij zouden zeggen dat wij alles wat er in de Bijbel (Tenach) staat geloven, dan zou dat voldoende moeten zijn, maar er bestaan echter zoveel verschillende interpretaties en vertalingen, dat het ons goed lijkt om uit te leggen vanuit welke uitgangspunten wij de Bijbel interpreteren in onze Yeshiva.

 

Wij geloven dat YHWH Echad (ÉÉN) is.

Wij geloven daarmee dat er naast YHWH geen andere autoriteit of verlosser is of nodig is.

Wij geloven dat YHWH de G’d van Avraham, de G’d van Ytzhak en de G’d van Yaacov is.

Wij geloven dat alles wat er geschreven is in G’ds Woord, Waarheid is.

Wij geloven dat de eerste 5 boeken van Moshé; de Thora, DE Essentie is van dat Woord.

Wij geloven dat Zijn genade zó groot is dat heidenen ook deel mogen hebben aan Zijn Koninkrijk en mede erfgenamen worden van al Zijn beloften zoals Ruth haar leven toewijdde door liefde voor YHWH en Zijn volk. 

Wij geloven dat een ieder die deel uitmaakt van Zijn volk Israél ook deel heeft aan Zijn Thora, want dat is Zijn Wetgeving en Zijn Woord.

Wij geloven dat alle instellingen en instructies van Thora in zijn geheel toepasbaar zijn in ons leven en om die reden verdiepen wij ons in deze Wetgeving en Wetgever.

Wij geloven dat indien wij ons inzetten door gehoorzaam te zijn aan Thora, YHWH ons wijsheid en inzicht wil geven en ons wil bemoedigen en troost wil geven om die Geboden te onderhouden en toe te passen in ons leven.

Wij geloven echter ook dat met bovenstaande nog lang niet alles is gezegd en wij schromelijk tekort schieten in het uiten van onze liefde en toewijding aan YHWH.

 

Aan het begin van onze samenkomst willen wij uiting geven van onze intentie om gehoorzaam te zijn aan G’ds woord door het zingen van het “Shema” wat voor ons een prachtige samenvatting is van wat wij geloven.

 

 

Het Shema (Deuteronomium 6: 4-9)

 

Sh'ma Yis'ra'eil Adonai Eloheinu Adonai echad.

(Hoor Israël, de Eeuwige onze Gd, de Eeuwige is ÉÉN)

Barukh sheim k'vod malkhuto l'olam va'ed.

(Geprezen zij de Naam van Zijn Koninklijke Majesteit, voor in alle eeuwigheid!)

V'ahav'ta eit Adonai Elohekha b'khol l'vav'kha uv'khol naf'sh'kha uv'khol m'odekha.

(Je moet ven de eeuwige je G’d, houden met heel je hart, heel je ziel en met alles waartoe je bij machte bent)

V'hayu had'varim ha'eileh asher anokhi m'tzav'kha hayom al l'vavekha.

(Neem deze woorden, die ik je heden als gebod voorschrijf ter harte)

V'shinan'tam l'vanekha v'dibar'ta bam

(Je moet ze voor je kinderen telkens herhalen en erover spreken,)

b'shiv't'kha b'veitekha uv'lekh't'kha vaderekh uv'shakh'b'kha uv'kumekha

(als je thuis zit, als je onderweg bent, als je gaat slapen en als je opstaat)

Uk'shar'tam l'ot al yadekha v'hayu l'totafot bein einekha.

(Je moet ze als een teken op je hand binden en als een herinneringsband tussen je ogen)

Ukh'tav'tam al m'zuzot beitekha uvish'arekha.

(en ze schrijven op de deurposten van je huis en aan je poorten)

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2012-2020 © ישיבת החברים